Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.4712/2020 αποτελεί έναν ενοποιημένο και ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής του, εντάσσεται η προστασία της εσωτερικής αγοράς, η οποία συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Για να υποβάλλετε την καταγγελία σας, καλέστε στο 1520 ή πατήστε εδώ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 epopteia-agoras@gge.gr συμπληρωμένο το κάτωθι υπόδειγμα:

 Κατεβάστε εδώ το υπόδειγμα

• Χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοι-χείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου.
• Οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2568/91.
• Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών δοκιμών ελαιολάδου, χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης προς οργανισμούς, επιχειρή-σεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/06-02-2002 (Β΄161), (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3377/2005, Α΄202).

Τα Χημικά Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (Πιστοποιητικό) και αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών δοκιμών.

Οι χημικές αναλύσεις που αφορούν στα ποιοτικά κριτήρια του ελαιολάδου  πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια ελαιολάδου.

Στα Χημικά Εργαστήρια λειτουργεί ομάδα δοκιμαστών, αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των αναγνωρισμένων ομάδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου απαραίτητα είναι:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Δείγμα 750ml σε γυάλινο, καθαρό και απαλλαγμένο από οσμές και υγρασία μπουκάλι.
3) Διπλότυπο είσπραξης (κωδικός 3535) στις κατά τόπους εφορίες ή e-παράβολο από το taxisnet, με επιλογή Φορέα Δημοσίου «Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή», με Κατηγορία Παραβόλου «Οργανοληπτική εξ/ση παρθένου ελαιο/δου(Panel Τest)» και Τύπο Παραβόλου:
Α) «Για εξαγωγές, Γεωρ. Συν., Ο.Ε.Ε.Ε., Δημ. Επιχ.», αξίας 31,20 €
Β) «Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δημ.Επιχ.», αξίας 52,00 €

Στις περιπτώσεις του e-παραβόλου θα πρέπει να αποσταλεί στα Χημικά Εργαστήρια (με e-mail ή τα-χυδρομικά μαζί με το δείγμα) η εκτύπωση και η πληρωμή του.

Το πιστοποιητικό αξιολόγησης  αποστέλλεται ταχυδρομικά και με e-mail, όπως αιτείται ο ενδιαφερόμενος και αναφέρει την κατηγορία κατάταξης του ελαιολάδου σύμ-φωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2568/91 όπως αυτός ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλ.: 210 3893343 και 210 3829166
Fax : 210 3829166
Email: chemlab@efpolis.gr